metalshop   /   ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

van de onderneming METALSHOP.CZ, s. r. o., gevestigd te 174 Bystřice, district Frýdek-Místek, postcode: 73995, identificatienummer: CZ28574699, onder dossiernummer C 32711, onder leiding van de regionale rechtbank in Ostrava

1. Inleidende bepalingen

1.1. Deze Algemene Voorwaarden (vanaf nu "de Voorwaarden") regelen de wederzijdse rechten en plichten van de Verkoper en de Klant in overeenstemming met de wet van §1751 van paragraaf 1 van de Wet n. 89/2012 Sb., het Burgerlijk Wetboek. Het regelt ook de rechten en plichten van de Aanbieder en de Gebruiker met betrekking tot de account van de Gebruiker.

1.2. Met betrekking tot de Voorwaarden worden de termen met hoofdletter gebruikt aan het begin met de volgende:

de verkoper
de verkoper volgens de wet van §2079 van het Burgerlijk Wetboek, hierna te noemen METALSHOP.CZ, s.r.o.

de klant
de klant volgens de wet §2079 van het Burgerlijk Wetboek

het contract
de koopovereenkomst gesloten tussen de verkoper en de klant

de consument
een ieder die in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep de overeenkomst met de verkoper sluit

website
Onder website verstaan we het programma, de applicatie respectievelijk, die online beschikbaar is via www.metalshop.nl. De belangrijkste functie ervan is de mogelijkheid om producten te tonen, te kiezen en te bestellen door de Gebruiker.

Kaart
Dit is een onderdeel van de website dat automatisch wordt gegenereerd wanneer de klant een aantal functies activeert, waaronder het toevoegen, weghalen en wijzigen van het aantal producten.

de Aanbieder
de persoon die het gebruik van de account van de gebruiker mogelijk maakt; METALSHOP.CZ, s.r.o.

Gebruikersaccount
een deel van de website dat beschikbaar is voor één bepaalde gebruiker; het wordt aangemaakt via Registratie en is beschikbaar na bevestiging van de toegangsgegevens

de gebruiker
een persoon die de gebruikersaccount gebruikt

2. Gebruikersaccount

2.1. De Gebruiker heeft het recht om op de Website een Gebruikersaccount aan te maken om het bestellen van producten te vergemakkelijken.

2.2. De Gebruiker maakt de Gebruikersaccount op de volgende manier aan: Hij vult op de Website ten minste de noodzakelijke gegevens in, met name zijn voornaam, achternaam, factuuradres, e-mailadres, login, en wachtwoord, en hij slaat deze gegevens op. Tegelijkertijd moet hij akkoord gaan met de Voorwaarden en met de verwerking van persoonsgegevens (vanaf nu "de Registratie").

2.3. Wij beschouwen de ingevoerde gegevens in de Gebruikersaccount als juist en volledig. De verantwoordelijkheid voor eventuele fouten ligt uitsluitend bij de Gebruiker.

2.4. De toegang tot de Gebruikersaccount wordt beperkt door aanmeldingsgegevens, te weten login, en wachtwoord (vanaf nu "de aanmeldingsgegevens"). Zowel de Gebruiker als de Aanbieder zijn verplicht om deze gegevens geheim te houden.

2.5. De gebruiker is niet gerechtigd om andere personen toe te staan zijn Gebruikersaccount te gebruiken.

2.6. De provider heeft het recht om de Gebruikersaccount te annuleren, in het bijzonder in het geval van inactiviteit van de Gebruiker langer dan een jaar, of indien de Klant zijn rechten schendt met betrekking tot het Contract, inclusief de Voorwaarden.

2.7. De Gebruiker is zich bewust van de mogelijkheid dat zijn account soms niet beschikbaar is, in het bijzonder in het geval van software- en hardware onderhoud door de Aanbieder, of het hardware- en software onderhoud door derden.

2.8. Er zijn soortgelijke beperkingen voor de Gebruiker als in de paragrafen 9.9., en 9.10.

3. Het sluiten van het Contract

3.1. Alle producten op de Website van de Verkoper is slechts informatief en de Verkoper is niet verplicht om het Contract met betrekking tot deze producten te sluiten. Statuut § 1732 van het Burgerlijk Wetboek kan niet worden gebruikt.

3.2. Indien de Klant de producten wenst te bestellen, dient hij deze in te voeren in de winkelwagen met vermelding van het bedrag van het product, en vervolgens het formulier op de Website in te vullen, dat omvat:

 • a) informatie met betrekking tot de bestelde producten, het bedrag,
 • b) informatie over de betaling van de prijs,
 • c) informatie over de levering, en
 • d) informatie over de kosten in verband met de levering,
 • e) informatie over de naam en achternaam van de klant, zijn factuuradres en zijn e-mailadres. Indien de Klant identiek is aan de Gebruiker, worden deze gegevens automatisch ingevoerd (vanaf nu "de Bestelling").

3.3. Het is mogelijk om de ingevoerde gegevens te controleren en te wijzigen, met inbegrip van de mogelijkheid om eventuele fouten bij de Bestelling op te sporen en te corrigeren.

3.4. De bestelling is definitief wanneer de Klant op de knop "Bestelling" drukt, dit is de Aanbieding (vanaf nu "de aanbieding") en deze is biedbaar voor de Klant.

3.5. De Verkoper bevestigt de Bestelling onmiddellijk aan de Klant via e-mail. De Verkoper stuurt de bevestiging naar het e-mailadres van de Klant dat is ingevoerd in de Gebruikersaccount, of bij de Bestelling. Wanneer de Verkoper de Bestelling bevestigt, is dat de aanvaarding van het Contract (vanaf nu " Aanvaarding").

3.6. Het is mogelijk om het contract in de Nederlandse taal af te sluiten.

3.7. Het Contract wordt door de Verkoper gedurende vijf jaar gearchiveerd in elektronische vorm. De Klant kan het raadplegen via zijn Gebruikersaccount.

3.8. De eigendomsrechten worden overgedragen aan de Klant op het ogenblik van de betaling van de volledige prijs van het product, zoals het in het Contract is bepaald.

4. Betalingsvoorwaarden

4.1. De Website bevat informatie over de producten, waaronder de prijs van de producten (vanaf nu "de Prijs"). De prijs is inclusief BTW en alle andere kosten. De Prijs is geldig op het moment dat deze op de Website wordt gepubliceerd. Dit doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van de Verkoper om het Contract individueel af te sluiten.

4.2. De Klant is verplicht de Prijs van het product te betalen, inclusief de verpakkings- en verzendingskosten, evenals de levering tegen het overeengekomen bedrag. Indien niet anders is bepaald, omvat de Prijs reeds de verpakkings- en verzendkosten.

4.3. De kosten voor communicatiemiddelen op afstand hebben geen invloed op de Prijs, en de Verkoper kan alleen het transport in rekening brengen.

4.4. De Verkoper heeft het recht volledige of gedeeltelijke betaling te eisen vóór de verzending van het product aan de Klant. De wet van §2119, paragraaf 1 van het Burgerlijk Wetboek is in dit geval niet van kracht.

4.5. De Prijs kan op volgende manieren aan de Verkoper betaald worden:

 • a) in contanten bij de persoonlijke aankoop,
 • b) in contanten op de door de Klant bij de Bestelling opgegeven plaats in geval van levering volgens artikel 5.1c),
 • c) door automatische incasso via PayPal en GoPay systemen,
 • d) door automatische incasso bij de persoonlijke aankoop,
 • e) door middel van automatische incasso via online betaalapparatuur.

4.6. De Klant vermeldt de betalingswijze bij de Bestelling.

4.7. De Klant kan de betalingswijze enkel wijzigen indien de Verkoper met de wijziging akkoord gaat. Deze wijziging moet schriftelijk worden voorgesteld aan de Verkoper en bezorgd worden op zijn emailadres, of facturatieadres.

4.8. De Verkoper bedingt het recht om de betalingswijze te verbieden aan de Klant, zoals de methodes zijn vermeld in paragraaf 4.5.

4.9. In geval van betaling in contanten of per kredietkaart, is de Prijs invorderbaar op het ogenblik van de aankoop. In geval van domiciliëring, is de Prijs invorderbaar binnen de 7 dagen na het sluiten van het Contract. Indien de prijs niet betaald wordt als zijnde invorderbaar, wordt de Klant geacht zich terug te trekken.

4.10. In geval van domiciliëring op de rekening van de Verkoper, wordt de Klant ten laatste bij de aanvaarding in het bezit gesteld van een variabel symbool. De Klant is verplicht de prijs te betalen en dit symbool te vermelden.

4.11. In geval van domiciliëring is de verplichting tot betaling van de prijs vervuld op het ogenblik van de overschrijving op de rekening van de Verkoper.

4.12. Indien er sprake is van door de Verkoper aan de Klant verstrekte kortingen, kunnen deze niet worden samengevoegd.

4.13. Indien het in het handelsverkeer gebruikelijk is, of indien de regelgeving dit voorschrijft, zal de Verkoper aan de Klant de factuur uitreiken met betrekking tot de betalingen die verband houden met de Overeenkomst.

5. Leveringsvoorwaarden

5.1. De Verkoper staat deze wijzen van levering toe:

 • a) persoonlijke aankoop in de lokalen van de Verkoper,
 • b) persoonlijke aankoop op de plaats vermeld door de Verkoper op de Website (vanaf nu "plaats van levering"),
 • c) levering aan de Klant op de plaats vermeld bij de Bestelling door de expediteur

5.2. In geval van speciaal vereist vervoer, draagt de Klant het risico en de bijkomende kosten verbonden aan het vervoer.

5.3. Indien de Verkoper verplicht is het product te leveren op de door de Klant bij de Bestelling aangegeven plaats, dan is de Klant verplicht het product bij de levering over te nemen. In geval van persoonlijke aankoop is de limiet voor overname tien werkdagen.

5.4. Indien de overname bij aflevering is overeengekomen, voldoet de Verkoper aan zijn verplichting tot overdracht van het product wanneer hij het product aan de eerste expediteur overdraagt. Indien de Klant een Consument is, dan voldoet de Verkoper aan zijn verplichting om het product door te geven in handen van de Consument. Het is niet van kracht wanneer de Consument de expediteur heeft gevraagd die hem niet door de Verkoper is aangeboden.

5.5. De Verkoper of de expediteur kan identificatie van de Klant verlangen, hetgeen kan geschieden door overlegging van identificatiekaart, of paspoort. De Verkoper is gerechtigd de doorgifte van het product te weigeren.

5.6. Indien de Klant het product niet binnen de in paragraaf 5.3 van de Voorwaarden vermelde termijn overneemt, is de Klant verplicht de opslag- of her leveringskosten te betalen. De Verkoper heeft het recht om het product te verkopen, na de Klant per e-mail gewaarschuwd te hebben en hem de gepaste termijn gegeven te hebben. De opslag- en her bezorgingskosten kunnen door de Klant worden gevorderd en de Verkoper heeft het recht deze kosten mee te rekenen.

5.7. De Verkoper is verplicht de producten te leveren en de Klant toe te laten over het product te beschikken binnen een termijn van vijftien dagen vanaf het sluiten van het Contract, behoudens andersluidende bepaling. Indien het product aangeduid is als "in voorraad", verstuurt de Verkoper het product uiterlijk binnen twee werkdagen na het sluiten van het Contract.

5.8. In geval van domiciliëring op de rekening van de Verkoper, betaling via betaalsysteem of online betaalapparaat, is de Verkoper verplicht het product aan de Klant te leveren binnen vijftien dagen nadat de Klant zijn verplichting tot betaling van de Prijs van het product is nagekomen, tenzij anders is bepaald. Indien het product wordt aangeduid als "in voorraad", verstuurt de Verkoper het product uiterlijk binnen twee werkdagen na de betaling.

5.9. Indien de Verkoper niet voldoet aan zijn verplichting om het product te leveren in overeenstemming met paragraaf 5.7, of 5.8, zal de Klant hem aanmanen om het product te leveren binnen een passende termijn. Indien de Verkoper zijn verplichting niet binnen de gestelde termijn nakomt, heeft de Klant het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken.

5.10. Documenten met betrekking tot de producten, in het bijzonder de factuur, certificaten worden door de Verkoper binnen de twee dagen na de overname van het product naar de Klant gestuurd.

6. Overdracht van de risico's

6.1. Indien het product gekocht is in de lokalen van de Verkoper of op de plaats van levering, gaat het risico van beschadiging over op de Klant op het ogenblik van de inontvangstname van het product, of op het ogenblik dat de levering op het punt stond geleverd te worden en de Klant verwittigd werd dat hij over het product kan beschikken.

6.2. Indien er bij de levering een expediteur is overeengekomen, gaat het risico over op de Klant, wanneer het product overeenkomstig de Overeenkomst aan de eerste expediteur wordt overgedragen. Indien de Verkoper verplicht is het product op een bepaalde plaats over te dragen, dan gaat het risico niet op de Klant over, tenzij het op die plaats aan de vrachtvervoerder wordt overgedragen. De Verkoper heeft het recht om de documenten met betrekking tot het product te bewaren, maar dit heeft geen invloed op de risico-overdracht. Indien de consument de klant is, gaat het risico over op het moment dat het product in zijn handen overgaat, dit geldt niet wanneer de consument vervoer door een expediteur heeft gevraagd dat hem niet door de verkoper is aangeboden.

6.3. Het risico gaat niet over op de Klant tenzij het product is gemerkt in overeenstemming met de Overeenkomst, door product markeringen, voorzien van de documenten, of de Klant op de hoogte is gebracht van een andere methode.

6.4. De Klant is verplicht de Prijs te betalen, zelfs indien het produkt beschadigd werd, of verloren ging terwijl de risico's reeds op hem waren overgegaan, tenzij het verlies en de schade veroorzaakt werden doordat de Verkoper zijn verplichtingen niet nakwam.

7. Gebrekkige prestatie, garantie, reclamatie

7.1 De rechten en verplichtingen van de partijen bij de overeenkomst worden beheerst door de wet, in het bijzonder door de statuten van § 1914 tot 1925, § 2099 tot 2117, en § 2161 tot 2174 van de wet n. 89/2012 Sb., het Burgerlijk Wetboek.

7.2 De Klant inspecteert het product zo snel mogelijk na de overdracht van de risico's, en controleert de kenmerken en de hoeveelheid, controleert de integriteit van de wikkel. Indien hij een gebrek vaststelt, is hij verplicht de Verkoper, of de expediteur onmiddellijk te verwittigen, en heeft de Klant het recht het product niet over te nemen. Indien de klant het gebrekkige product overneemt, moet hij de gebreken in het protocol aangeven. Doet hij dit niet, dan vervallen zijn rechten met betrekking tot de gebrekkige prestatie.

7.3 De Verkoper garandeert de Klant dat het product bij de levering geen gebreken vertoont. Bij de overname van het product:

7.3.1 gekenmerkt worden door de eigenschappen die door beide partijen zijn overeengekomen, dan wel door de eigenschappen die door verkoper zijn omschreven, dan wel door de afnemer zijn verwacht ten aanzien van de promotie en het karakter van het product, indien de overeenkomst ontbreekt,

7.3.2 kan worden gebruikt voor het doel dat door de Verkoper is aangegeven, of voor het doel waarvoor het gewoonlijk wordt gebruikt

7.3.3 overeenstemt met het monster of specimen met zijn kwaliteit, indien de kwaliteit op deze wijze werd vastgesteld,

7.3.4 van de juiste hoeveelheid, afmetingen of gewicht is, en

7.3.5 in overeenstemming is met de wet.

7.4 Indien een gebrek zich binnen twaalf maanden na aankoop voordoet, wordt het geacht te hebben bestaan op het tijdstip van aankoop.

7.5 Van een wezenlijke tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Verkoper is sprake, indien Verkoper wist of behoorde te weten, dat de wederpartij de Overeenkomst niet zou sluiten, indien hij de tekortkoming kon verwachten. In andere gevallen is er geen sprake van een wezenlijke tekortkoming.

7.6 Indien de gebrekkige prestatie een wezenlijke schending van de Overeenkomst inhoudt, dan heeft de Klant het recht om nieuwe levering, herstel, een redelijke korting, of terugtreding uit de Overeenkomst te vragen.

7.7 Indien de gebrekkige prestatie geen significante schending van het Contract is, heeft de Klant het recht om herstel of een redelijke korting te vragen.

7.8 De Klant is verplicht het gebrek bij de Verkoper aan te brengen onmiddellijk nadat hij het na controle en verzorging van het product heeft kunnen vaststellen. Indien het gebrek verborgen is, is de Klant verplicht het gebrek bij de Verkoper aan te brengen onmiddellijk nadat hij het heeft kunnen vaststellen, uiterlijk binnen de twee jaar. Bij de reclamatie of onmiddellijk daarna, informeert de Klant de Verkoper over de door hem gekozen reclamatiemethode. Doet hij dit niet tijdig, dan heeft hij recht op reclamatie volgens paragraaf 7.7, ook al is het gebrek in belangrijke mate in strijd met het Contract.

7.9 Deze rechten kunnen worden uitgeoefend in de lokalen van de Verkoper, indien dit mogelijk is met betrekking tot de omvang van de verkochte producten, of in de plaats waar hij gevestigd is, of andere lokalen. Of de Klant moet zijn rechten laten gelden bij de partij die gemachtigd is tot de herstelling die door de Verkoper in een certificaat wordt vermeld, indien deze dichter bij de Klant is. De reclamatie wordt geacht te zijn uitgevoerd op het moment van de overname.

7.10 De terugname heeft geen invloed op de verplichting van de Klant om het product te betalen. De wet van § 2108 van het Burgerlijk Wetboek is niet van kracht. Van dit lid kan geen gebruik worden gemaakt indien de Consument de Klant is.

7.11 De Klant kan zich niet terugtrekken, noch een nieuwe levering vragen, indien hij het product in staat van overname niet kan leveren. Dit is niet van kracht:

7.11.1 indien de wijzigingen het gevolg zijn van de controle die is uitgevoerd om gebreken te constateren,

7.11.2 indien de Klant het product heeft gebruikt voordat hij het gebrek heeft ontdekt,

7.11.3 indien de Klant de onmogelijkheid om het product in ongewijzigde staat terug te halen niet heeft veroorzaakt door zijn activiteit, of door voorafgaande ingebruikneming, of

7.11.4 indien de Klant het product had verkocht voordat hij het gebrek had ontdekt, het had verbruikt, of het product had gewijzigd bij het gebruik, indien dit slechts gedeeltelijk is gebeurd, vordert de Klant slechts terug wat hij kan terugvorderen, en zal hij de Verkoper terugbetalen tot de mate waarin hij van het product gebruik heeft gemaakt.

Rechten in verband met gebrekkige prestatie ten opzichte van de wettelijke verplichtingen

7.12 De Klant is gerechtigd het recht op gebreken toe te passen, indien het gebrek zich voordoet binnen vierentwintig maanden na de overname, tenzij het een product betreft tegen de lagere prijs indien het gebrek de oorzaak is van de lagere prijs, slijtage veroorzaakt door het toevallige gebruik, in geval van een gebruikt product aan het gebrek passend bij het gebruik en de slijtage, dat het product had bij de overname, of het voortvloeit uit de aard van het product.

7.13 Indien het product niet de in lid 7.3 genoemde eigenschappen bezit, kan de Klant ook een nieuw product zonder gebreken verlangen, mits dit redelijk is in verband met de aard van het product. Indien het gebrek slechts een gedeelte van het product betreft, verlangt de Klant omruiling van het gedeelte; indien dit niet mogelijk is, kan de Klant daarvan afzien. Indien de aard van het gebrek onredelijk is, in het bijzonder indien herstel van het gebrek mogelijk is, heeft de Klant recht op kosteloze reparatie.

7.14 De Klant heeft het recht om een nieuw product te eisen, vervanging van het onderdeel, zelfs als het defect kan worden hersteld, als hij het product niet kan gebruiken vanwege het herhaaldelijk optreden van hetzelfde defect, of meerdere defecten tegelijkertijd. In dat geval heeft de Klant het recht om van de overeenkomst af te zien.

7.15 Indien de Klant zich niet terugtrekt, of geen recht op een nieuw product, omruiling van het onderdeel, of reparatie aanvraagt, kan hij de korting eisen. De Klant heeft het recht de korting te eisen, zelfs in het geval de Verkoper geen nieuw product kan leveren, het onderdeel niet kan ruilen, of het niet kan herstellen, en in het geval de Verkoper niet binnen een redelijke termijn reageert, of de terugname ongemak zou veroorzaken voor de Klant die de Consument is.

7.16 De klant heeft niet het recht om het recht in te roepen, indien hij van het gebrek op de hoogte was, of het gebrek zelf heeft veroorzaakt.

7.17 Indien er een limiet is aangegeven binnen het product dat kan worden gebruikt voor incidenteel gebruik, garandeert de Verkoper dat het product in aanmerking komt om te worden gebruikt voor deze tijd, of het zal zijn eigenschappen behouden. Indien er meer limieten zijn, is de langste daarvan van kracht. Maar de overeenkomst van de partijen is een prioriteit.

7.18 De rechten in verband met de gebrekkige prestatie binnen de verplichting in de paragrafen 7.12 tot 7.17, met inbegrip van het recht om terug te krabbelen in overeenstemming met paragraaf 8.4, zullen niet van kracht zijn, indien de Klant een ondernemer is en het duidelijk is dat de aankoop verband houdt met zijn bedrijf bij het sluiten van het Contract.

8. Terugtrekking uit de Overeenkomst

8.1. De Verkoper heeft het recht zich uit de Overeenkomst terug te trekken, indien het product niet meer in productie is, niet wordt geleverd, of de prijs daarvan aanmerkelijk is gewijzigd.

8.2. Indien er geld aan de Klant moet worden terugbetaald in verband met de terugtrekking, zal de Verkoper dit terugbetalen op dezelfde manier als de Klant deed toen hij betaalde.

8.3. Indien er sprake is van een schenking in verband met de Overeenkomst, dient er een schenkingsakte te zijn gesloten waarbij ontbindend is bepaald dat in geval van back-out deze akte niet van kracht is en de Klant verplicht is de schenking terug te geven.

8.4. De Klant heeft het recht om terug te treden uit de Overeenkomst in overeenstemming met de paragrafen 7.6 en 7.14.

Ontbinding van de Overeenkomst door de Consument

8.5. De Consument heeft het recht om zich binnen veertien dagen terug te trekken uit de Overeenkomst. Er zijn verschillende mogelijkheden, afhankelijk van het type overeenkomst:

8.5.1. Als het een koopovereenkomst is, dan begint de cursus op de dag van overname.

8.5.2. Indien het een overeenkomst betreft die betrekking heeft op meerdere soorten van de producten, of levering van meerdere onderdelen, dan vangt de cursus aan op de dag van de laatste levering.

8.5.3. Indien het een overeenkomst betreft die een regelmatige levering van de producten inhoudt, dan vangt de cursus aan op de dag van de overname van de eerste levering.

8.6. De Consument houdt er rekening mee dat hij, overeenkomstig de wet van § 1837 van het Burgerlijk Wetboek, zich niet kan terugtrekken uit de Overeenkomst van de levering, die volgens zijn wens werd gewijzigd, die bederfelijk is, of het product dat werd uitgepakt en het niet mogelijk is om het terug te betalen, de levering van de geluids- of video-opname, of de software die werd uitgepakt, de levering van de krant, tijdschriften, of de levering van de digitale inhoud, tenzij het werd geleverd op de fysieke drager en werd geleverd met het voorafgaande akkoord van de Consument vóór het einde van de termijn voor terugtrekking.

8.7. Indien de Consument zich wenst terug te trekken uit de Overeenkomst, kan hij gebruik maken van het door de Verkoper ter beschikking gestelde formulier dat in de Voorwaarden is bijgesloten. Het terugtrekkingsformulier moet naar het emailadres van de Verkoper gestuurd worden: [email protected], het zal onmiddellijk schriftelijk bevestigd worden aan de Consument.

8.8. De terugname dient per omgaande te geschieden, uiterlijk binnen veertien dagen dient de Consument het door hem ontvangen product te leveren of door te geven. De Consument is op de hoogte van het feit dat hij deelt in de kosten van de back out. De consument is verplicht de goederen schoon, goed verpakt, inclusief alle accessoires, onbeschadigd terug te sturen. Voor verzamelobjecten is de originele verpakking vereist voor retournering. Indien het product niet intact is, heeft de Verkoper het recht om eenzijdig de schadeclaim in te dienen conform deze paragraaf.

8.9. Binnen veertien dagen na de terugzending moet de Verkoper aan de Consument alle van hem ontvangen gelden terugbetalen, inclusief de kosten van het goedkoopste transport. De Verkoper is niet verplicht de Consument eerder terug te betalen dan nadat de Consument heeft aangetoond dat hij het product al heeft verzonden, of de Verkoper het zal ontvangen. De Consument stemt ermee in dat hij wordt terugbetaald op dezelfde wijze als hij voor de betaling heeft gebruikt.

8.10. De Consument heeft het recht om zich terug te trekken uit de Overeenkomst in overeenstemming met paragraaf 5.9.

9. Bescherming van privégegevens

9.1. De bescherming van de persoonlijke gegevens van de Klant wordt geregeld door de wet nr. 101/2000 Sb., van de bescherming van persoonlijke gegevens, in overeenstemming met latere verordeningen.

9.2. De Klant stemt in met de volgende persoonlijke gegevens: naam en voornaam, factuuradres, identificatienummer, BTW-identificatienummer, e-mailadres, telefoonnummer, rekeningnummer, IP-adres (vanaf nu "de persoonlijke gegevens")

9.3. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is de realisatie van de rechten en plichten in verband met het Contract, met inbegrip van de levering en betaling, het verstrekken van de Gebruikersaccount en de marketing behoeften van de Verkoper. Indien de Klant niet akkoord gaat met de verwerking van sommige van de persoonsgegevens, vormt dit geen belemmering voor het sluiten van het Contract.

9.4. De persoonsgegevens van de Klant zullen voor onbepaalde tijd worden verwerkt, hetzij in elektronische vorm, hetzij op schrift.

9.5. De Klant is op de hoogte van zijn verplichting om de juiste en volledige gegevens in te vullen bij de registratie van zijn Gebruikersaccount. Indien er zich wijzigingen voordoen in de gegevens, is de Klant verplicht de Verkoper hiervan op de hoogte te brengen.

9.6. De Verkoper heeft het recht om de verwerking van persoonsgegevens te delegeren aan de derde partij als verwerker. De Verkoper moet de gegevens van de Klant privé houden, alleen expediteur en betaling kunnen een uitzondering zijn.

9.7. De Klant heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens. De Verkoper is gerechtigd een redelijke prijs in rekening te brengen voor de verwerking van persoonsgegevens, maar deze kosten mogen niet hoger zijn dan de noodzakelijke kosten. Indien de Klant van mening is dat zijn persoonsgegevens slecht of in strijd met de wet worden verwerkt, heeft de Klant het recht om uitleg te vragen over de verwerkte persoonsgegevens in overeenstemming met paragraaf 9.6. De Klant heeft het recht om verbetering van de nadelige situatie te vragen.

9.8. De Klant heeft het recht om zijn overeenkomst met de verwerking van persoonsgegevens op elk moment te annuleren.

Versturen van de nieuwsbrieven en opslaan van de cookies

9.9. Indien de Klant niet anders beweert dan dat hij bij de bestelling heeft gedaan, gaat de Verkoper ervan uit dat hij heeft ingestemd met het versturen van nieuwsbrieven met betrekking tot de diensten, producten of het pand van de Verkoper. De Klant heeft het recht om zijn akkoord op elk moment te annuleren, dit moet schriftelijk gebeuren op het facturatieadres van de Verkoper, of via de link op het einde van de nieuwsbrief.

9.10. De Aanbieder informeert de Gebruiker dat hij de cookies verwerkt in overeenstemming met het statuut van § 89 paragraaf 3 van de wet n. 127/2005 Sb van elektronische communicatie, met inbegrip van permanente cookies bestanden, en de Gebruiker gaat hiermee akkoord. De overeenkomst is geldig voor 10 jaar.

9.11. De Klant heeft het recht om zijn akkoord met de verwerking van cookies te annuleren door zijn browser in te stellen.

9.12. De Aanbieder verwerkt cookies van de Gebruiker om de Website te verbeteren en de inhoud en commercials te personaliseren, functies van de sociale media aan te bieden en het bezoekpercentage te analyseren.

10. Elektronische Registratie van Verkoop

10.1. De Verkoper is verplicht om de Koper een rekening te verschaffen voor de gedane aankoop in overeenstemming met de Tsjechische Wet op de Elektronische Registratie van Verkoop (EET). De Verkoper is tegelijkertijd ook verplicht om de ontvangen betaling online te registreren door de Belasting Administrateur; in geval van een technische storing binnen niet meer dan 48 uur.

11. Slotbepalingen

11.1. De rechten en verplichtingen tussen de Verkoper en de Klant worden beheerst door het rechtssysteem van de Tsjechische Republiek, in het bijzonder door het Burgerlijk Wetboek.

11.2. Er zijn geen morele gedragscodes tussen de verkoper en de klant in de zin van §1816, lid 1, letter e) van Wet 89/2012 Sb., het Burgerlijk Wetboek.

11.3. In geval van Registratie van de Gebruiker zijn alle voorwaarden van de wet § 1752 paragraaf 1 van het Burgerlijk Wetboek vervuld en is de Verkoper gerechtigd de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Dit heeft geen invloed op de rechten en plichten die voor de wijzigingen zijn ontstaan. De wijzigingen moeten worden gepubliceerd op de Website en/of via het e-mailadres in de database van de Website. De Gebruiker heeft het recht deze wijzigingen te weigeren binnen drie werkdagen na de eerste login op de Gebruikersaccount na de wijzigingen (indien de wijzigingen op de Website zijn gepubliceerd), of sinds de bezorging van de e-mail op zijn e-mailadres (indien de wijzigingen per e-mail zijn gepubliceerd), en de verplichting op te zeggen binnen drie dagen, wat de tijd is die nodig is om een vergelijkbaar product van een andere leverancier te krijgen.

11.4. Het contact van de verkoper: factuuradres METALSHOP.CZ, s.r.o., 174 Bystřice (terrein van de voormalige steenfabriek), 73995 Bystřice (district Frýdek-Místek), emailadres: [email protected], telefoonnummer: +420 228 885 606.

11.5. De EU-Commissie heeft een platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting opgezet. Consumenten hebben de mogelijkheid om geschillen in verband met onlinebestellingen eerst zonder tussenkomst van een rechter op te lossen. Dit platform voor geschillenbeslechting is te bereiken via deze externe link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn echter niet verplicht om en we zijn niet van plan om deel te nemen aan een alternatieve geschillenbeslechting voor buitengerechtelijke (niet-gerechtelijke) entiteiten overeenkomstig de EU Online Dispute Resolution verordening (https://ec.europa.eu/odr). Als u een klacht heeft over de goederen die u heeft ontvangen, neem dan contact met ons op via [email protected]

11.6. De Voorwaarden treden in werking op 3.6.2016.

 

Wees als eerste op de hoogte van onze speciale aanbiedingen en het laatste nieuws. Krijg 4€ korting op je eerste aankoop.